لشت نشاء سرزمین خوشه های سبز برنج

پیشنهادات سازنده خود را با ما در میان بگذارید

افتتاح اینترنت پر سرعت ( ADSL ) در لشت نشا

افتتاح اینترنت پر سرعت ( ADSL ) در لشت نشا

 

اینرنت پر سرعت یا ADSL بوسیله دو شرکت اندیشه سبز خزر و گیلانت

و با پشتیبانی شرکت مخابرات در لشت نشا راه اندازی شد

برای آگاهی از قیمت ها و محدودیت دانلود و سرعت می توانید

به کلیه شرکت های خدمات کامپیوتری و همچنین به شرکت مخابرات لشت نشا

مراجعه فرمایید


زیارتگاه های لشت نشاء ( مکان های زیارتی )

نام بقعه                                      آدرس

سید علی کیا                              لشت نشاء

سیدحمزه توچاه                          لشت نشاء

سید محمدرضا                           لشت نشاء

محمود و ابراهیم توچاه                 لشت نشاء

سیدعبداله بالاجورشر                  لشت نشاء -بالاجورشر

سید تراب بالا جورشر                 لشت نشاء -بالاجورشر

سید مهدی اسطلک                     لشت نشاء - اسطلک

آقا سمرقندی                            لشت نشاء - بالاگفشه

سید عیسی جو پشت                   لشت نشاء روستای جوپشت

سیدعلی جیلدان                         لشت نشاء روستای جلیدان

سید قاسم چالکش                      لشت نشاء - چالکش

آقا سید معاف چپک                    لشت نشاء -روستای چپک

تازه بقعه زهنده                        لشت نشاء -روستای زهنده

سیدمحمد یمنی لیچاه                  لشت نشاء -روستای لیچاه

پیر ملاحسن نوده                      لشت نشاء -روستای نوده

پیرملا حاجی نوده                      لشت نشاء -روستای نوده

سید امیر کیایی ولم                     لشت نشاء -روستای ولم

سید طاهر (هزار خال)                 لشت نشاء - هزارخال

سید ابراهیم فخرآباد                    لشت نشاء-روستای فخرآباد

سیدمحمد هاشمی کردخیل              لشت نشاء-روستای کردخیل

آقا سید اشرف لیموچاه                 لشت نشاء-روستای لیموچاه

سید محمود توچاه آلمان                لشت نشاء- توچاه آلمان

سید آقا جیرهنده                         لشت نشاء- جیرهنده

سید محمود چافوچاه                    لشت نشاء -روستای چافوچاه

سید خورشید سالستان                    لشت نشاء -روستای سالستان

سید صالح خشکرود                    لشت نشاء-روستای خشکرود

منبع: www.guilan.ir