لشت نشاء سرزمین خوشه های سبز برنج

تجهیز پارک شهر با وسیله های بازی جدید

تجهیز پارک شهر با وسیله های بازی جدید

تجهیز پارک شهر با وسیله های بازی جدید

به گفته شهرداری این نو سازی با پرداخت عوارض از سوی مردم تهیه و خریداری شده است