20 خانة تاریخی در شهر لشت نشا

(رضا پورعسکری جورشری)

عمارت بلوک باشی (میربلوک) 1

این بنای زیبا و تاریخی در دوران قاجار در دو طبقه از جوب و در قسمتهایی از آجرهای قاجاریه ساخته شده است، معماری درونی عمارت نیمی چوبی و نیمی آجری چگکاری ساده می باشد، این عمارت کوچک در کنار رود زیبای توشا جوب فضایی دلنشین و بسیار زیاد دارد و دارای یک تلار نسبتاً بزرگ است عمارت تاریخی یکه در سادات محلة کنار خانه تاریخی لشت نشایی ها قرار دارد در دهة 60 توسط خانم میربلوک بازسازی شد، در گذشته بزرگان دین و سیاست مانند: شهید میرزاکوچک خان جنگلی، آیت ا... العظمی لیچائی لشت نشایی (رض) آیت ا... العظمی حجتی لشت نشا (ره)، علامه شهید حجتی واعظ در این عمارت برای مردم سخنرانی می کردند، این عمارت یکی از خانه های قدیمی لشت نشا مورد بازدید علاقه مندان قرار می گیرد.

خانة شریعتی ها 2

این خانة تاریخی در اواخر حکومت قاجار در ابتدای خیابان عطا آفرین محله مروانکلایه از دو طبقه با چوب، آجر و خشت درست شده است، این خانه طوری معماری شده که در زمستان فضا گرم و در تابستان سرد می باشد، بام خانه شیروانی حلب سر است.

عمارت حکومتی لشت نشا 3

عمارت عادلشاه یا عمارت حکومتی لشت نشا، که محل فروانروایی عادلشاه (غریب شاه) کبیر (ره) بود، در محلی بسیار زیاد در ساقی مزار لشت نشا قرار داشت، مردم این دیار بیشتر جشنهای خود مانند نوروز پل و عید باستانی نوروز را در این مکان برگزارد می کردند. بعد از شکست عادلشاه از شاه صفی صفوی در سال 1038 قمری، بدستور شاه صفوی این عمارت آتش کشیده شد و در سال 1055 قمری ساختمان بقعه امامزاده محمدرضا (ع) در این مکان ساخته شد، امروز هیچ عصری از این عمارت در این مکان وجود ندارد، انتظار می رود قبل از این عمارت، دارلعماره لشت نشا در این مکان قرار داشته باشد. گلزار شهدا شهر دراین مکان قرار دارد.

خانة فروتن4

این خانة مجلل و تاریخی در باغی بزرگ قرار داشت این باغ دارای خیابان بندی ها و درختان و گلهای زیبایی بود که در زمان قاجار در خیابان عطاآفرین محلة مروانکلاء ساخته شده بود این خانه در گذشته دارای پنجره های اورسی و شیشه های رنگی قاجاری بوده است این خانه از دو طبقه و با گل و آجر ساخته شده در گذشته سقفش از سفال بود اما اکنون سقفش از حلب می باشد و تغییرات زیادی در این خانه شده و از آن باغ زیبا چیزی وجود ندارد و از پنجره های اورسی فقط در طبقه اول وجود دارد.

خانة اسکندری5

این خانه در زمان پهلوی اول ساخته شده در محلة توچاء قرار دارد این خانه در دو طبقه که هر طبقه دارای یک آشپزخانه و چهار اتاق می باشد و دارای یک تلار در قسمت شمالی ساختمان است.

خانة سالارزایی (اسکندری)6

این خانة در اواخر حکومت قاجار در محلة توچاء در حیاطی زیبا با درختان میوه ساخته شده است، این بنای تاریخی از دو طبقه ساخته شده، بام خانه نیز شیروانی حلب سر است.

خانة دروگر 7

این خانه در اواخر حکومت قاجار در یک طبقه ساخته شده این بنا در کنار مسجد سادات ورود توشا جوب نمایی بسیار زیبا دارد در این خانه تاریخی لشت نشایی ها و عمارت بلوکی باشی در همسایگی این خانه قرار دارند.

خانة تاریخی ابولقاسم جورشری8

این بنای تاریخی در زمان ناصرالدین شاه قاجار در دو طبقه از چوب و گل و سقفش از لی درست شده بود، اکنون این خانه خراب شده و جایش خانه ی دیگر ساخته اند.

خانة جورشری9

این خانه که با خراب شدن خانه قدیمی ابوالقاسم جورشری در زمان پهلوی اول ساخته شده است، این خانه دو طبقه دارای ششی اتاق و یک تلار زیبا می باشد، این خانه از شیروانی حلب سر می باشد.

خانة تجلی 10

این بنا که در اواخر حکومت قاجار در کنار مدرسه تاریخی ناصر خسرو و بقعه امامزاده محمدرضا(ع) ساقی مزار ساخته شده، چند سالی است که پدر شهید لشت نشایی این خانه را خریداری کرده است این بنای تاریخی در باغی زیبا و درختان میوه قرار دارد. یک تلار بزرگ در قسمت شمال و شرق خانه دیده می شود بام این خانه شیروانی حلب سر می باشد.

خانة آیت ا... العظمی فاطمی (رض) (خانة آقا)

این بنای تاریخی در زمان حکومت زندیه بدست سیدطاهر در سربازار ساخته شد. این بنای آجری عظیم در دو طبقه با آجر و گل و چوب ساخته شده بود در گذشته بام خانه از، لی بوده اما بعدها آن را حلب سر کرده اند، تلاری در شمال و شرق و غرب خانه نمایی بسیار زیبا داشته، این خانه مقدس که محل زندگی آیت اعظام فاطمی ها (ره) از علماء و مجتهدین سرشناس گیلان می باشند در زمان قحطی در حیاط این خانه نان                    می پختند و به مردم می دادند و در زمان مشروطه یکی از مکانهای فعال مشروطه گیلان بود بارها شهید میرزاکوچک خان (ره) در این خانه سخنرانی کردند از شخصیتهای بزرگ دیگر نیز می توانیم به امام موسی صدر (رهبر شیعیان لبنان) و سید احمد خمینی(ره) اشاره کنم این خانه از زمان حضرت آیت ا... آقاجان آقا (سید حسن فاطمی (ره)) به خانة آقا معروف شده است و یکی از خانه های قدیمی لشت نشا بوده و هر ساله از زمان آیات اعظام فاطمی (ره) تاکنون مراسم عزاداری در این خانه برپا بود و روز عاشورا مردم به این خانه دسته               می آوردند حتی در گذشته از خشکبیجار، کیاشهر، کوچصفهان نیز به این خانه دسته می آوردند اما این بنای تاریخی در یک شب تاریک سوخت و هرگز خورشید 25 فروردین 90 را ندید، آری این خانه مقدس بیت الحُزن لشت نشا بعد از دو قرم و نیم که مانند نگینی در کنار مسجد جامع می درخشید سرانجام خاموش گشت و خاطرات مشروطه گیلان را با خود سوزاند.

عمارت هشتی (میرزا علی خان امین الدوله)12

این عمارت تاریخی در زمان ناصرالدین شاه قاجار بدستور میرزاعلی خان امین الدوله (وزیر ناصر الدین شاه) در سر بازار ساخته شده است، این بنای تاریخی محل حکمرانی امین الدوله (امینی ها) بر لشت نشا بوده است این عمارت مجلل در باغی زیبا با درختان و گلهایی که نظیر آن را در گیلان یافت نمی شده وجود داشت، این بنا با اتاقهای تو در تو عمارت را خندقی بزرگ کنده بودند و آب رودخانة اوشمک را به دور این عمارت رها کرده بودند و مانند صدی کوچک از اهل عمارت محافظت می کرد در زمان جنگل این عمارت حکومتی بدست شهید میرزاکوچک خان جنگلی محاصره شد و ارباب عمارت میرزا محسن خان امین الدوله (داماد مظفرالدین شاه قاجار، و پدر دکتر علی امینی) نخست وزیر محمدرضا شاه) برای اینکه به مردم ظلم و ستم می کرد دستگیر شد و چند ماه در کسماء زندانی شد، تا مدتی ساختمان شهرداری لشت نشا در این عمارت مستغر بود، این بنای مجلل و زیبا و تاریخی سرانجام در سال 1384 شمسی بطور نامعلوم و مشکوکی دچار آتش سوزی شده هم اکنون خرابه های این عمارت در این مکان وجود دارد، ساختمان کتابخانه عمومی حوزه بسیج در حیاط جلویی این عمارت ساخته شده است، و از آن باغ زیبا چیزی باقی نمانده است و ساختمان جدید شهرداری نیز در این باغ ساخته شده است.

کاخ قطبی 13

این کاخ زیبا با معماری مدرن و فضایی مناسب در کنار ساحل دریای کاسپین در زیباکنار بوسیله رضا قطبی دایی فرح دیبا در زمان محمدرضا پهلوی ساخته شده است.

1- سرزمین عادل شاه – استاد عباسی

عمارت مجلل لشت نشا 14

این عمارت زیبا در باغی بزرگ با درختان کاج، سرو، شمشاد، در کنار رودخانة اوشمک ساخته شده بود، انتظار می رود این عمارت محل حکمرانی حاکم لشت نشا عبدا... خان بوده است بعد ها در جلوی حیاط این خانه عمارت هشتی (امین الدوله) را ساخته اند، امروزه هیچ اثری از این عمارت نیست.

خانة یوسفی 15

این بنای تاریخی در اوایل حکومت پهلوی ساخته شده است این بنا در خیابان امام (ره) روبروی بانک ملی قرار دارد این خانه از دو طبقه ساخته شده و دارای 8 اتاق می باشد که دو اتاق بالایی چوبی است این خانه دارای تلار در شمال می باشد.

خانة مهربان (عظیمی) 16

این خانه در اوایل حکومت پهلوی از دو طبقه که دور تا دور خانه تلاری بوده، ساخته شده است این خانه اخیراً بازسازی شده و یک آشپزخانه در جنوب تلار ساختمان ساخته اند این بنا که در خیابان عطا آفرین قرار دارد درخت انگور در بالای تلار چهره ای بسیار زیبا به خانه داده است با 9 خانه از سفال است و چوبهای بیرونی خانه به طور غیرماهرانه تضمین شده است.

 

خانة سیدطاهر لشت نشایی (درخشان)17

این بنای تاریخی در زمان حکومت قاجار در مروانکلاء با آجر گل و چوب در دو طبقه ساخته شده بود، این خانه تاریخی دارای تلاری بزرگ با هشت اتاق بام خانه سفالی بود این خانه در سال 1342 خراب شده و جایش خانه ای دیگر ساخته اند.

خانة آیت ا... العظمی لیچائی (ره) 18

این بنای تاریخی در زمان حکومت قاجار ساخته شده است، حدوداً سه دهه حضرت آیت ا... شیخ حسین لیچائی (ره) از مجتهدین سرشناسی گیلان هنگامی که از نجف اشرف به زادگاهش لشت نشا برمی گردد در این خانه زندگی کرده است، این بنای عظیم از دو طبقه با یک تلار از گل، آجر و چوب ساخته شده بود، بام این بنا از سفال بوده است این خانه تاریخی که در نزدیکی امامزاده محمدرضا (ع) ساقی مزار قرار داشته محل رجوع مردم مستضعف بوده است این بنای تاریخی با مهاجرت حضرت آیت ا... لیچائی (ره) از لشت نشا به دکتر انصاری اجاره داده شد، اکنون این خانه خراب شده و جایش بانک درست کرده اند.

خانة لشت نشایی 19

این خانة تاریخی در اواخر حکومت قاجار با آجر، گل و چوب ساخته شده بود ضخامت دیوار خانه به یک متر   می رسید این بنای عظیم در دو طبقه با اتاقهای تو در توی بزرگ و تلاری در سادات محلة در باغی بزرگ که دور تا دورش دیوار بزرگی بود در کنار عمارت بلوک باشی ساخته شده بود، این بنا در سال 85 خراب شد ولی خرابهایش هم اکنون موجود است، در این مکان قبل از اینکه این خانه ساخته شود دو خانه دیگر که متعلق به آیات اعظام لشت نشایی (ره) از عالمان و مجتهدین بزرگ گیلان بود قرار داشت.

خانه بیری خان (عبدالرضا)20

این بنای تاریخی در زمان حکومت قاجار در دو طبقه با، بامی سفالی ساخته شده است این خانه که د رجنب بسیج سابق قرار دارد، دارای تلاری در دور تا دور بنا که در قسمت جنوب و شرق تلار را با چوب برای جلوگیری از باد درست کرده اند وجود دارد این بنا در حیاطی با درختان و گلها و باغی در پشت خانه نمای خانه را زیبا کرده است، چند سالیست که سقف خانه را حلب سر کرده اند، دور تا دور خانه دارای دیوار بزرگ بود که فقط یک طرف دیوار که روپشتی با سفال درست شده است وجود دارد، این بنای تاریخی با گل چوب و آجر ساخته شده است.

 

منبع: گیله وا (ویژه لشت نشا 2)

/ 3 نظر / 76 بازدید
مرتضی

این رضاپور عسکری عجب مخیه

مرتضی

مطلب خوبی بود